Ochrana osobních údajů - zásady

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající ing. Vladimír Říha, IČ 61908584, Chocenice 156, 33601 Chocenice (dále jen „správce“). E-mail: riha@ucetniprodukty.cz

1.2  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zde zejména například jméno, identifikační číslo, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení aj. (pro tento případ dále „Kupující“)

1.3  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

1.4 Ochrana osobních údajů Kupujícího (a dále zejména toho, který je fyzickou osobou), je od 25.5.2018 v souladu s GDPR a dále pak s datem nabytí účinnosti českého implementačního Zákona o zpracování osobních údajů i v souladu s tímto zákonem. A to od momentu poskytnutí těchto údajů zákazníkem jejich vypsáním v objednávce na www.ucetniprodukty.cz .

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné smlouvy

2.2  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a to v nezbytně nutném rozsahu

2.3 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího - správce, pokud nevyjádří písemný nesouhlas s tímto zpracováním. Prodávající zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění obchodního vztahu a slouží na základě dalšího souhlasu k nabídce aktualizací účetních produktů pro další období. Prodávající tyto osobní údaje nepostupuje jakékoliv jiné (třetí) osobě a slouží tedy pouze pro potřeby prodávajícího – správce (s přihlédnutím k bodu 5 – zpracovatel). Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých – pro obchodní vztah nezbytných - osobních údajů: jméno a příjmení/název organizace, fakturační adresa, IČO, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (dále jen zpracovávané „osobní údaje“; tj. rozsah zpracování osobních údajů).

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR

- oprávněný zájem správce na poskytování nabídek následných aktualizací k primárně poskytnutým účetním produktům=Směrnicím, Účetním souvztažnostem (email, dopis) podle čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR

    1. Účelem zpracování osobních údajů je:

- zasílání nabídek aktualizací účetních produktů (primárním Kupujícím požadovaný prvek kontinuity následných upgrade Směrnic v měnících se legislativních podmínkách)


3.3 Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě; informuje správce o změně ve svých osobních údajích. Kupující poskytuje tyto osobní údaje na dobrovolné bázi na základě svého rozhodnutí vstoupit do obchodního vztahu

3.4 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (více viz hlavní internetová stránka s informací ke cookies).

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1  Správce uchovává osobní údaje:

4.2  Po uplynutí doby zpracování osobních údajů jsou správcem osobní údaje vymazány.

5. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zpracovatelem osobních údajů jsou:

- INFAS, a.s., IČ: 64948765, zajišťující fyzickou rozesílku dopisů – nabídek aktualizací

5.2  Správce neposkytuje osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA DLE GDPR

6.1  Za podmínek stanovených v GDPR máte:

6.2  Dále právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud předpokládáte porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

7.2  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. A to zejména použitím antivirových programů, zabezpečení systémů hesly, elektronickým zabezpečovacím systémem objektu

7.3  Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on a dále mají přístup pouze osoby pověřené zpracovatelem, které jsou povinovány konat rovněž v souladu s GPDR

7.4 Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám pouze v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce (zde v zásadě vymáhání dlužné částky po splatnosti).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1  Vyplněním „Formuláře-objednávky produktů“ na www.ucetniprodukty.cz potvrzujete, že jste se seznámil s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je ve zde uvedeném rozsahu přijímáte

8.2  Tyto podmínky – „Ochrana osobních údajů“ jsou součástí „Obchodních podmínek“; s těmito podmínkami tedy souhlasíte zaškrtnutím souhlasu s „Obchodními podmínkami“ ve „Formuláři-objednávce produktů“ („Krok č. 1“)

8.3 Případné problémy při plnění smlouvy ve vztahu k osobním údajům může Kupující řešit se správcem - prodávajícím prostřednictvím emailu (riha@ucetniprodukty.cz). Rovněž je možné využít korespondenční adresu uvedenou zde v záhlaví.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019 .